Кадр саясаты

Кадр саясаты – бул кадрлар менен иштөөнүн багытын жана мазмунун аныктоочу максаттардын жана принциптердин жыйындысы. Кадр саясаты аркылуу адам ресурстарын башкаруунун максаттарын жана милдеттерин ишке ашыруу ишке ашырылат, ошондуктан ал адам ресурстары менен иштөө системасынын өзөгү болуп эсептелет.