Бюджеттик чыгашалардын орто мөөнөттүү стратегияларын иштеп чыгуу боюнча методикалык колдонмо

Бюджеттик чыгашалардын орто мөөнөттүү стратегияларын иштеп чыгуу боюнча методикалык колдонмо

Методическое руководство по разработке Среднесрочных стратегий бюджетных расходов в рамках Среднесрочного прогноза бюджета

.

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

-
1804