2022-2024-жылдарга Кыргыз Республикасынын Фискалдык саясатынын негизги багыттарынын долбоору

2022-2024-жылдарга Кыргыз Республикасынын Фискалдык саясатынын негизги багыттарынын долбоору

2022-2024-жылдарга Кыргыз Республикасынын Фискалдык саясатынын негизги багыттары 2019-2020-жылдар үчүн бюджеттик саясатты ишке ашыруунун жана 2021-жылга күтүлгөн баалоонун жыйынтыктарын эсепке алуу менен, ошондой эле 2018-2040-жылдарга Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясында аныкталган 2024-жылга чейинки мезгилге  Кыргыз Республикасынын артыкчылыктуу багыттарын эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 82-беренесине ылайык иштелип чыккан.

Орто мөөнөттүү мезгилде экономикалык саясат экономикалык өсүүнүн оң тенденцияларын сактоо, республиканы туруктуу экономикалык өнүктүрүүнү камсыздоо максаттарын карманат, ошондой эле жумуш  орундарын түзүүчү жана калктын бакубатчылыгын жогорулатуучу импортту жайгаштыруу үчүн жогорку потенциалга ээ болгон экономика тармагына дем берүүгө багытталат. Орто мөөнөттүү келечекте ИДПнын өсүүсүнүн оң динамикасы күтүлүүдө; 2022-2024-жылдардагы мезгилге ИДПнын болжолдонуучу анык өсүү арымы 6,9 %, 3,9 % жана 4,0 % түзөт.

Мамлекеттин орто мөөнөттүү фискалдык жана инвестициялык саясат фискалдык мыйзамдарды өркүндөтүү, бюджеттин туруктуулугун камсыздоо, COVID-19 жана анын кесепеттери менен күрөшүү, бюджеттик процессти жана анын ачык-айкындуулугун жакшыртуу, чыгашалардын натыйжалуулугун жана майнаптуулугун жогорулатуу, бюджеттин социалдык багыттуулугун сактоодо, карыз алууларды экономиканы өнүктүрүүгө артыкчылыкташтырууда экономикалык өсүүнү камсыздоочу бюджеттин ресурстарын артыкчылыктуу багыттарга мобилизациялоо, транспорттук жана энергетикалык секторду, айыл чарбасын өнүктүрүү жана экономиканы колдоо максаттарына жумшалат.

2022-2024-жылдарга мамлекеттик бюджеттин салыктык кирешелери өсүүнүн оң динамикасы менен болжолдонууда. 2024-жылга карата салыктык кирешелер 207 673,4 млн. сомго же ИДПга карата 24,7 %га чейин өсөт. Киреше бөлүгү менен катар эле, 2022-2024-жылдарга мамлекеттик бюджеттин чыгымдары өсөт. Бюджеттин чыгымдары өзүнүн социалдык багыттуулугун сактайт, мында чыгымдар иартыкчылыктуу багыттарга бөлүнөт. Мындан тышкары, 2024-жылы мамлекеттик бюджеттин профицити ИДПга карата 1,0% болжолдонууда, ал экономикалык өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу программаларын каржылоого багытталат.

2020-2024-жылдардагы мезгилге карыз алуулардын жалпы көлөмүндө тышкы карыз алууларга ээ болот. Мында, карыздык саясат узак мөөнөттүү МБК рыногун өнүктүрүү жолу менен ички карыз алууларды көбөйтүүгө багытталат, бул мамлекеттик карыздын салыштырма салмагын чет элкөлүк валютада 80,8% чейин кыскартууга мүмкүндүк берет.

Тиркелген файлдар

Бөлүшүү

Түзүлгөн

-
3798